กิจกรรมทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 57 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
3 มกราคม 2567