ขอเรียนเชิญผู้รับบริการทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของกองควบคุมวัตถุเสพติด เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ

comment67-Nar-1.jpg
comment67-Nar-2.jpg

comment67-Nar-3.jpg

comment67-Nar-4.jpg