การขออนุญาตและใบแทน วจ2
19 พฤษภาคม 2566


ประเภทคำขอ

แบบฟอร์ม Word

แบบฟอร์ม PDF

คำขอรับใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต ผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

ประกอบด้วย 1. แบบคำขอแก้ไข  F-N2-149 2. แบบคำขอ 

3. แบบหนังสือมอบหมายให้ดำเนินการของนิติบุคคล

Download

Download