ขออนุญาต วจ2
19 พฤษภาคม 2566

การขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-submission) ได้


สำหรับสถานพยาบาลเอกชน


ประเภทคำขอ

แบบฟอร์ม Word

แบบฟอร์ม PDF

แบบคำขอใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2สำหรับสถานพยาบาลของรัฐ

(1. แบบตรวจเอกสาร 2.แบบ ข.ว.จ.2-1 3.หนังสือมอบอำนาจ )

แบบคำขอใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2สำหรับสถานพยาบาลของเอกชน

(1. แบบตรวจเอกสาร 2.แบบ ข.ว.จ.2-1 3.หนังสือมอบหมาย 4.หนังสือมอบอำนาจ )

**คู่มือการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 สำหรับผู้ประกอบการ (e-submission) 

Download

***คู่มือการขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 สำหรับสถานพยาบาลของรัฐ และตัวอย่างการกรอกคำขอฯ

Download

***คู่มือการขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 สำหรับสถานพยาบาลเอกชน และตัวอย่างการกรอกคำขอฯ

Download

Download


Download

Download


Download


ขอย้าย เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

ประกอบด้วย 1. แบบคำขอ  F-N2-144 2. แบบหนังสือมอบอำนาจ 

Download


Download


คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต

ประกอบด้วย 1. แบบคำขอ  F-N2-145 2. แบบหนังสือมอบอำนาจ 

Download


Download


คำขอยกเลิกใบอนุญาต 

Download

Download

คำขอต่ออายุสำหรับสถานพยาบาลเอกชน (นิติบุคคล)

คำขอต่ออายุสำหรับสถานพยาบาลเอกชน (บุคคลธรรมดา)

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-146 2. แบบคำขอ  3. แบบหนังสือมอบอำนาจ

​คำขอต่ออายุสำหรับสถานพยาบาลรัฐ

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-146  2. แบบคำขอ  3. แบบหนังสือมอบอำนาจ