ขออนุญาตครอบครอง วจ. (เอกชนต่างจังหวัด)
19 พฤษภาคม 2566

การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 (สำหรับสถานพยาบาลเอกชนต่างจังหวัด ติดต่อ สสจ ในเขตพื้นที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่) สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-submission) ได้


สำหรับสถานพยาบาลเอกชน 

ประเภทคำขอ

​แบบฟอร์ม PDF

ตัวอย่างการกรอก

ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4

กรณีเพื่อการบำบัดรักษาหรือป้องกันโรค

กรณีสถานพยาบาลเอกชน – นิติบุคคล

Download

Download

ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4

กรณีเพื่อการบำบัดรักษาหรือป้องกันโรค

กรณีสถานพยาบาลเอกชน – บุคคลธรรมดา

Download

Download


สำหรับกรณีอื่นๆ

ประเภทคำขอ

​แบบฟอร์ม PDF

ตัวอย่างการกรอก

ใบอนุญาตให้มีไว้ใตนครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4

กรณีเพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัย 

Download

Download

ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4

กรณีเพื่อการขนส่งสาธารณะ

Download

Download

ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4

กรณีเพื่อป้องกันและปราบปราม

Download

Download

ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4

กรณีเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม

Download

Download

ใบแทนใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์

ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ คู่มือการยื่นคำขออนุญาตฯ

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-11 2. แบบ ค.จ.4  

3. แบบหนังสือมอบอำนาจ 

Download


คำขอยกเลิกใบอนุญาต 

- PDF

- WORD


Download

Download


คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต

ประกอบด้วย 1. แบบคำขอแก้ไข  F-N2-145 2. แบบหนังสือมอบอำนาจ 

- PDF

- WORDDownload

Download


คำขอย้าย เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์

Download

Download