การขึ้นทะเบียนตำรับ ยส.3 และ วจ. 3,4
7 เมษายน 2566


ประเภทคำขอ

แบบฟอร์ม PDF

คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ ยส. 3 (ยาใหม่)

Download

​คำขอขึ้นทะเบียน /ต่ออายุ ยส. 3 (ยาสามัญ)

Download

คำขอใบแทนใบสำคัญ ยส.3

Download

คำขอแก้ไขทะเบียน ยส.3

Download

คำขอขึ้นทะเบียน /ต่ออายุ วจ. 3,4 (ยาใหม่)

Download

คำขอขึ้นทะเบียน /ต่ออายุ วจ. 3,4 (ยาสามัญ)

Download

คำขอผลิตตัวอย่าง/นำเข้าตัวอย่าง วจ.3,4

Download

คำขอใบแทนใบสำคัญ วจ.3,4

Download

คำขอแก้ไขทะเบียน วจ.3,4

Download