การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
6 เมษายน 2566


ประเภทคำขอ

แบบฟอร์ม

1. คำขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

Download

2. คำขอรับใบอนุญาตผลิต (โดยการปรุงยาสำหรับคนไข้เฉพาะราย) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

Download

3. คำขอรับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาสำหรับคนไข้เฉพาะราย) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

Download

4. คำขอรับใบอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

Download

5. คำขอรับใบอนุญาตส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

Download

6. คำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

Download

7. คำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา (เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรค)

Download

8. คำขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

Download

9. คำขอรับใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อการศึกษา วิจัย หรือใช้สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

Download

10. หนังสือขอพิจารณาแบบแปลนสถานที่ผลิต (ที่มิใช่การปลูก) กัญชง

Download

11. แบบตรวจสอบตนเอง สำหรับขอรับการพิจารณาแบบแปลนสถานที่ผลิต (ที่มิใช่การปลูก) กัญชง

Downloadประเภทคำขอ

แบบฟอร์ม PDF

แบบฟอร์ม Word

12. คำขอรับใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชาในแต่ละครั้ง

Download

Download

13. คำขอรับใบอนุญาตนำเข้ากัญชา กรณีผู้ป่วยนำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว

Download

Download

14. คำขอรับใบอนุญาตส่งออกกัญชา กรณีผู้ป่วยนำติดตัวออกนอก
ราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว

Download

Download