ตัวอย่างหนังสือขอนำเข้า/ส่งออกเฉพาะคราว และหนังสือมอบอำนาจ
6 เมษายน 2566


ประเภท

แบบฟอร์ม Word

แบบฟอร์ม PDF

ตัวอย่างหนังสือภายนอกของภาครัฐขออนุญาตนำเข้ายาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์

(เพื่อประกอบการยื่นขอนำเข้าเฉพาะคราว ตามแบบตรวจเอกสารข้อ 2.1)

Download

Download

หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้มายื่น/รับใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกเฉพาะ

ซึ่งยาเสพติดให้โทษและ/หรือวัตถุออกฤทธิ์

Download

Download