ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4
6 เมษายน 2566


ประเภทคำขอ

แบบฟอร์ม Word

แบบฟอร์ม PDF

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4

ประกอบด้วย
1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-73 
2. แบบ ย.ส. 4/5-1 
3. แบบหนังสือมอบอำนาจ
 

Download

Download