การขออนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (สำหรับสถานพยาบาลของรัฐ และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร)
7 เมษายน 2566

การขออนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  (สำหรับสถานพยาบาลของรัฐ และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร) สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-submission) ได้


ประเภทคำขอ

แบบฟอร์ม Word

แบบฟอร์ม PDF

ใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด

ให้โทษในประเภท 2 เกินปริมาณที่กำหนด

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-18 

2. แบบ ก.ย.ส.2-1 พร้อมตัวอย่างการกรอก 

3. แบบหนังสือมอบอำนาจ 

Download
Download

ใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

หมวด ก สำหรับสถานพยาบาลรัฐบาล/หน่วยงานราชการ

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-01  

2. แบบ ย.ส.2-จ พร้อมตัวอย่างการกรอก 

3. แบบหนังสือมอบอำนาจ 


ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอ

– หน่วยงานภาครัฐ

– วิเคราะห์ – ศึกษาวิจัย

Download

DownloadDownload

Download

ใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

หมวด ค สำหรับสถานพยาบาลเอกชน

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-02

2. แบบ ย.ส.2-จ พร้อมตัวอย่างการกรอก 

3. แบบหนังสือมอบอำนาจ 


ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอ

คลินิกเอกชน

Download
DownloadDownload

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท 2 หมวด ก หน่วยงานราชการ

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-03  

2. แบบ ย.ส.2-ค พร้อมตัวอย่างการกรอก 

3. แบบหนังสือมอบอำนาจ 

Download
Download
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท 2 หมวด ค 

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-04  

2. แบบ ย.ส.2-ค พร้อมตัวอย่างการกรอก 

3. แบบหนังสือมอบอำนาจ 

Download

Download

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง

ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ข. ขนส่งสาธารณะ

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-135  

2. แบบ ย.ส.2-ค 

3. แบบหนังสือมอบอำนาจ 

Download
Download

คำขอยกเลิกใบอนุญาต

Download

Download

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต

ประกอบด้วย 1. แบบคำขอแก้ไข  F-N2-05  

2. แบบหนังสือมอบอำนาจ 

Download


Downloadการต่ออายุใบอนุญาต จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

  1. หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว12793 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เรื่อง แจ้งไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ในช่วงปลายปี 2565)