ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง / นำเข้าเฉพาะคราว ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4
6 เมษายน 2566


แบบคำขอ

แบบฟอร์ม Word

แบบฟอร์ม PDF


ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณี Acetic anhydride รายอุตสาหกรรมภายใต้ระบบปิด รายใหม่)

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-126 2. แบบ ย.ส. 4/5-1 3. แบบหนังสือมอบอำนาจ 4. แบบคำชี้แจง


Download


Download


ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด รายใหม่)

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-131 2. แบบ ย.ส. 4/5-1 3. แบบหนังสือมอบอำนาจ 4. แบบคำชี้แจง


Download


Download


ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายวิทยาศาสตร์ รายใหม่)

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-88 2. แบบ ย.ส. 4/5-1 3. แบบหนังสือมอบอำนาจ 4. แบบคำชี้แจง


Download


Download


ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีขอเพิ่มปริมาณ/เพิ่มชนิดระหว่างปี)

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-90 2. แบบ ย.ส. 4/5-1 3. แบบหนังสือมอบอำนาจ 

- ตัวอย่างแผนการผลิต/แผนการใช้และวิธีคำนวณการขอเพิ่มปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ระหว่างปี

- แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566


Download
Download

Download

Download


ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 กรณี Acetic anhydride รายอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ระบบปิด (รายเดิม ขอต่อเนื่อง) ประจำปี 2567 

ประกอบด้วย

1. หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว 13729 ลว. 23 ส.ค. 2566  

2.ชุดเอกสารขอรับอนุญาต

3.แบบคำชี้แจง

Download

Download
Download

Download​ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 กรณีรายอุตสาหกรรม ที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด (รายเดิม ขอต่อเนื่อง) ประจำปี 2567

ประกอบด้วย 

1. หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว 13062 ลว. 10 ส.ค. 2566 

2.ชุดเอกสารขอรับอนุญาต

3.แบบคำชี้แจง

Download

Download
Download

Download​​​​ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 กรณีรายรายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย หรือการเรียนการสอน (รายเดิม ขอต่อเนื่อง) ประจำปี 2567 

ประกอบด้วย 

1. หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว 13064 ลว. 10 ส.ค. 2566

2. ชุดเอกสารขอรับอนุญาต

3. แบบคำชี้แจง

Download

Download
Download

Downloadนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (Acetic anhydride เฉพาะคราว)

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-17 2. แบบ ย.ส. 4/5-1 3. แบบหนังสือมอบอำนาจ


Download


Download


ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (สารมาตรฐาน) (รายเดิม ขอต่อเนื่อง) ประจำปี 2567

ประกอบด้วย 

1. หนังสือ ที่ สธ 1003/ว 17669 ลว. 24 ต.ค. 2566

2. ชุดเอกสารขอรับอนุญาต 
DownloadDownload

Download


ขอนำเข้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (สารมาตรฐาน)

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-165 2. แบบ ย.ส. 4/5-1 3. แบบหนังสือมอบอำนาจ 4. แบบคำชี้แจง

Download

Download