การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์
7 เมษายน 2566

1.การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 (สำหรับสถานพยาบาลเอกชนต่างจังหวัด ติดต่อ สสจ ในเขตพื้นที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่) สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-submission) ได้

2.การขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-submission) ได้

3.การขออนุญาตและใบแทนใบอนุญาตให้ผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1

  1. คำขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1

- แบบฟอร์ม WORD

- แบบฟอร์ม PDF

  1. คำขอรับใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1

- แบบฟอร์ม WORD

- แบบฟอร์ม PDF

  1. คำขอรับใบอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1

- แบบฟอร์ม PDF

  1. คำขอย้าย เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์หรือเก็บวัตถุออกฤทธิ์ กรณีการผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1

- แบบฟอร์ม WORD

- แบบฟอร์ม PDF

4.การขออนุญาตและใบแทนใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

5. การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์

  1. หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว12808 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เรื่อง แจ้งไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ในช่วงปลายปี 2565)

  2. หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (เฉพาะสถานพยาบาล) ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว12817 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เรื่อง แจ้งไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ในช่วงปลายปี 2565)

  3. หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 (เพื่อการวิเคราะห์ หรือศึกษาวิจัย) ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว12820 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เรื่อง แจ้งไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ในช่วงปลายปี 2565)

  4. หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 (กรณีป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์, กรณีใช้ปฐมพยาบาลหรือเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศฯ, กรณีเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม) ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว12960 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง แจ้งไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ในช่วงปลายปี 2565)