การทำลายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์


สถานพยาบาล มีความประสงค์จะทำลายวัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติดที่หมดอายุแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

  1. เอกสารประกอบการบรรยาย (การทำลายวัตถุเสพติดทางการแพทย์)
  2. กรณีหน่วยงานภาครัฐ  (ขั้นตอนการขอทำลาย)
  3. ตัวอย่างบันทึกรายงานผลการทำลาย (กรณีหน่วยงานขอรัฐ)

- PDF

- WORD

  1. กรณีหน่วยงานภาคเอกชน  (ขั้นตอนการขอทำลาย)
  2. หนังสือเวียน ที่ สธ 1003.3/ว13257 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานวิธีการขอทำลายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
  3. ตัวอย่างหนังสือแจ้งขออนุมัติทำลายวัตถุเสพติด (สำหรับสถานประกอบการ/สถานพยาบาลภาคเอกชน)

- PDF

- WORD

  1. หนังสือมอบอำนาจ เรื่อง มอบอำนาจให้ทำลายวัตถุเสพติด

- PDF

- WORD

ที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560)