สำหรับผู้ประกอบการ

สำหรับผู้ประกอบการ

การบริการในช่วงสถานการณ์ Covid


การบริการในช่วงสถานการณ์ Covid.png
No.

ชื่อเอกสาร

Date

Download

1

คู่มือการส่งคำขอรับใบอนุญาตยาเสพติด / วัตถุออกฤทธิ์ ผ่าน SKYNET DROP BOX (SDB)

02/06/2565

Download
มาตรการเพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์โควิด-19 ของกองควบคุมวัตถุเสพติด


มาตรการที่ 1 การปรับการให้บริการสำหรับวัตถุเสพติดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนรายการผลิตภัณฑ์

กระบวนการ

ขั้นตอนเดิม

ขั้นตอนใหม่

หมายเหตุ

1. DIAZEPAM

2. CLONAZEPAM

3. PHENOBARBITAL

4. CLORAZEPATEDIPOTASSIUM

5. KETAMINE

6. MORPHINE


1. คำขอต่ออายุทะเบียนตำรับ

ช่องทางการติดต่อ

ยื่นคำขอและเอกสารประกอบ
การพิจารณา(Paper) ที่ อย.


เอกสารประกอบคำขอ

ยื่นตามที่กำหนดในตามคู่มือประชาชน ที่ อย.


รับหนังสือสำคัญ/ใบอนุญาต

ผู้รับอนุญาตมารับที่ อย.

ช่องทางการติดต่อ

ยื่นคำขอทาง e-mail,drop box


เอกสารประกอบคำขอ

ยื่นเฉพาะเอกสารบางส่วนที่จำเป็นก่อน เช่น แบบคำขอต่ออายุ,รูปถ่ายผลิตภัณฑ์, ใบอนุญาตผลิต/ นำเข้าที่คงสถานะอยู่,หนังสือรับรอง GMP ที่คงสถานะอยู่ และเมื่อสถานการณ์สู่ภาวะปกติ จึงให้มายื่นเอกสารอื่นเพิ่มเติมรับหนังสือสำคัญ/ใบอนุญาต

จัดส่งทาง e-mail หรือทางไปรษณีย์

ดำเนินการประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซต์
กองควบคุม
วัตถุเสพติดแล้ว


2. คำขอรับหนังสือรับรองCPP/CFS

ช่องทางการติดต่อ

ยื่นคำขอและเอกสารประกอบ
การพิจารณาผ่านระบบ e-submission


รับหนังสือสำคัญ/ใบอนุญาต

ผู้รับอนุญาตมารับที่ อย.

ช่องทางการติดต่อ

ยื่นคำขอและเอกสารประกอบ
การพิจารณาผ่านระบบ e-submission รับหนังสือสำคัญ /
ใบอนุญาตจัดส่งทาง e-mail
หรือทางไปรษณีย์3.คำขอใบอนุญาตเฉพาะคราวนำเข้า

ช่องทางการติดต่อยื่นคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
ผ่านระบบ e-submission


รับหนังสือสำคัญ/ใบอนุญาต

ผู้รับอนุญาตมารับที่ อย.

ช่องทางการติดต่อ

ยื่นคำขอและเอกสารประกอบ
การพิจารณาผ่านระบบ
e-submission

รับหนังสือสำคัญ / ใบอนุญาต

จัดส่งทาง e-mail หรือทางไปรษณีย

ระยะเวลาการดำเนินการ

ลดระยะเวลาเป็น 2 วันทำการ4. คำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาล
(กรณีเป็นสถานพยาบาล
ในส่วนภูมิภาค สสจ.
เป็นผู้ดำเนินการ)

ช่องทางการติดต่อ

ยื่นคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา(Paper) ที่ อย. หรือผ่านระบบ e-submission

รับหนังสือสำคัญ / ใบอนุญาต

ผู้รับอนุญาตมารับที่ อย.

ระยะเวลาการดำเนินการ

3 วันทำการ

ช่องทางการติดต่อ

ยื่นคำขอทาง
e-mail drop box
หรือ e submission

รับหนังสือสำคัญ / ใบอนุญาต

จัดส่งทาง e-mail หรือทางไปรษณีย์

ระยะเวลาการดำเนินการ

ลดระยะเวลาเป็น 2 วันทำการ
มาตรการที่ 2 การปรับการให้บริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในมาตรการที่ 1


เพิ่มช่องทางในการยื่นคำขออนุญาต ทะเบียน และเอกสารประกอบคำขอผ่านทาง e-mail drop box หรือ e submission และจัดส่งใบอนุญาต
หนังสือสำคัญผ่านทาง e-mail หรือทางไปรษณีย์


ชื่องานบริการ

​ผู้ประกอบการ
ยื่นด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต

เจ้าหน้าที่กองควบคุมวัตถุเสพติด
ยื่นคำขอแทนผู้ประกอบการผ่านระบบ
โปรดส่งคำขอและเอกสารไปที่
อีเมล pre_narcotic@fda.moph.go.th

หมายเหตุ

1. การขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2


check.png


check.png

สามารถเลือกยื่นคำขอด้วยตนเองหรือประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ยื่นแทนผ่านระบบ

2. การขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2


check.png


check.png

สามารถเลือกยื่นคำขอด้วยตนเองหรือประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ยื่นแทนผ่านระบบ

3. การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4


check.pngcheck.png


สามารถเลือกยื่นคำขอด้วยตนเองหรือประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ยื่นแทนผ่านระบบ

4. การขออนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้าส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5check.png


5. การขอแจ้งนำเข้า / ส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3, 4check.png


6. ​การขออนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนำเข้า / ส่งออกซึ่งวัตถุเสพติดcheck.png


7. ​การขออนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนำเข้า Acetic anhydride กรณีรายอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ระบบปิดcheck.png


8. ​การขอรับหนังสือรับรองการจำหน่ายยา (CFS/CPP)


check.png


check.png

สามารถเลือกยื่นคำขอด้วยตนเองหรือประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ยื่นแทนผ่านระบบ

9. การขอหนังสือรับรองการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรและการออกหนังสือแจ้งข้อมูลการส่งออกซึ่งสารกาเฟอีนcheck.png


10. การขออนุญาตโฆษณายาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์check.png


11. การขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2เกินปริมาณที่กำหนดcheck.png


12.​ การขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3check.png


13. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4check.png


14. การขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (กรณียาสามัญ)check.png


15. การขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ /การขอหนังสือรับรองการประเมินเอกสารวิชาการและการตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (กรณียาสามัญ)check.png


16. การขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับหรือตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 /การขอหนังสือรับรองการประเมินเอกสารวิชาการและการตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท2 (กรณียาใหม่)check.png


17. การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3/ วัตถุตำรับcheck.png


18. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทcheck.png


19. การขอใบแทนใบอนุญาต/ทะเบียนตำรับcheck.png


20. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต/ ทะเบียนตำรับcheck.png


21. ​การขออนุญาตให้นำเข้า / ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 กรณีผู้ป่วยนำติดตัวเข้ามา / ออกนอกราชอาณาจักรโปรดส่งคำขอและเอกสารไปที่อีเมล์​ tnarcotics@fda.moph.go.th

22. วินิจฉัยผลิตภัณฑ์โปรดส่งคำขอและเอกสารไปที่อีเมล์​ tnarcotics@fda.moph.go.thการผ่อนผันหลักเกณฑ์ด้านเอกสารประกอบคำขอ


การผ่อนผัน

ประเภทของเอกสารและเงื่อนไข

1. ​ใช้สำเนาเอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารฉบับจริงโดยให้ผู้ประกอบการรับรองตนเอง

​– คำขอและเอกสารประกอบคำขอทุกประเภท

2. ให้ยื่นเอกสารที่จำเป็นในการพิจารณาอนุญาตก่อน แล้วยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมภายหลังเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ

การขอขึ้นทะเบียนตำรับ/ต่ออายุทะเบียนตำรับ – ยื่นเฉพาะ แบบคำขอต่ออายุรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ ใบอนุญาตผลิต/นำเข้าที่คงสถานะอยู่ หนังสือรับรอง GMPที่คงสถานะอยู่

เมื่อสถานการณ์สู่ภาวะปกติ จึงให้มายื่นเอกสารอื่นเพิ่มเติม เช่น CPP/CFS ฉบับจริง (กรณีนำเข้า), ใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่าง วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (กรณีขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ) การแจ้งการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4

– ยื่นเฉพาะสำเนาใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit) จากประเทศผู้นำเข้าการแจ้งการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4

– ยื่นเฉพาะใบแจ้งการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ น.จ.6) ทางอิเล็กทรอนิกส์

– กรณีภาครัฐ ยื่นเฉพาะหนังสือการยื่นขอนำเข้าเฉพาะคราวที่ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อสถานการณ์สู่ภาวะปกติ จึงให้มายื่นเอกสารดังล่าวที่เป็นต้นฉบับ

3. ​สามารถใช้เอกสารต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยกรณีเป็นภาษาอื่นให้แปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับรองความถูกต้องของการแปล

การขอขึ้นทะเบียนตำรับ/ต่ออายุทะเบียนตำรับ

– เอกสารต้นฉบับทุกประเภทที่เป็นภาษาอังฤษ ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย

– เอกสารต้นฉบับทุกประเภทที่เป็นภาษาอื่น ให้ผู้ประกอบการรับรองการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้