ลำดับ

ตัวอย่างเอกสาร

Download

1

ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอ ยส. 2

1.1 คำขอรับใบอนุญาตจำหน่าย ยส. 2

    - หน่วยงานภาครัฐ   

    - นิติบุคคลที่เป็นเอกชน

    - คลินิกเอกชน

    - วิเคราะห์ – ศึกษาวิจัย         


1.2 คำขอรับใบอนุญาตครอบครอง ยส. 2

    - ครอบครองเพื่อผลิต ยส. 3

    - ครอบครองเพื่อใช้ในยานพาหนะ         

    - ครอบครองเพื่อประโยชน์ราชการ
Download

Download

Download

DownloadDownload

Download

Download

2

ตัวอย่างการกรอกบัญชีรับจ่าย ยส. 2 (แบบ บ.ย.ส. 2-1)

Download

3

ตัวอย่างการกรอกรายงานรับจ่าย ยส. 2 (แบบ ร.ย.ส. 2/เดือน และแบบ ร.ย.ส. 2/ปี)

Download

4

ตัวอย่างการกรอกคำขอซื้อ ยส. 2 (แบบ ย.ส. 2-1)

Download

5

ตัวอย่างการกรอกใบสั่งจ่าย ยส. 2 (แบบ ย.ส. 2-2)

Download