หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินการออกใบอนุญาต/ทะเบียน


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินการออกใบอนุญาต


  1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และการต่ออายุ (RL-N2-5)
  2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (RL-N2-9)
  3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ในทางวิทยาศาสตร์ (RL-N2-7)
  4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์และการต่ออายุ (RL-N2-14)
  5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ในทางอุตสาหกรรม(RL-N2-8)
  6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตโฆษณาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ (RL-N2-13)
  7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดให้โทษ (RL-N2-12)
  8. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โนประเภท 2 และการต่อายุ (RL-N2-6)
  9. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตสำหรับยาเสพติดให้โทษ (RL-N2-1)
  10. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตสำหรับวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (RL-N2-2)