แบบฟอร์มรายงาน/บัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุเสพติด


แบบฟอร์มรายงาน/บัญชี : วัตถุออกฤทธิ์


แบบฟอร์ม

PDF

WORD

บันทึกควบคุมการทำลายยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

Download


แบบฟอร์มคำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ4

Download


แบบคำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (Pseudoephedrine )

Download

Download

แบบ ร.ว.จ.1 รายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1

Download

Download

แบบ ร.ว.จ.2 รายงานเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

Download

Download

แบบ ร.ขจ.2/เดือน รายงานเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

Download

Download

แบบ ร.ขจ.2/ปี รายงานเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

Download

Download

แบบ ร.ว.จ.3/4/เดือน รายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

Download

Download

แบบ ร.ว.จ.3/4/ปี รายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

Download

Download

แบบ ร.นผ. รายงานผลการนำผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

Download

Download

แบบ บ.จ.8 บัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ในครอบครอง

Download


แบบ บ.ว.จ. 2-ผ บัญชีผลิตและบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 

Download

Download

แบบ บ.ว.จ. 2-ขร บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

Download

Download

แบบ บ.ว.จ. 2-ขพ บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (สำหรับผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์)

Download

Download

แบบ บ.ว.จ. 2-น บัญชีนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 

Download

Download

แบบ บ.ว.จ. 2-สอ บัญชีส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

Download

Download

แบบ บ.ว.จ. 3/4-ผ บัญชีผลิตและบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

Download

Download

แบบ บ.ว.จ. 3/4-ช บัญชีซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

Download


​แบบ บ.ว.จ. 3/4-ข บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

Download

Download

แบบ บ.ว.จ. 3/4-ขพ บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (ตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตกรรม หรือการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง)

Download

Download

แบบ บ.ว.จ. 3/4-น บัญชีนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

Download

Download

แบบ บ.ว.จ. 3/4-สอ บัญชีส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

Download

Download

บัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์

- เพื่อการบำบัดรักษาหรือป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์ (แบบ บ.ว.จ.-คค 1)

- เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยหรือเพื่อประโยชน์อื่นทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ (แบบ บ.ว.จ.-คค 2)

- เพื่อใช้ประจำในการปฐมพยาบาลหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือหรือเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร  (แบบ บ.ว.จ.-คค 3)


Download


Download

Download