แบบฟอร์มรายงาน/บัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุเสพติดแบบฟอร์มรายงาน/บัญชี : ยาเสพติด


แบบฟอร์ม

PDF

บันทึกควบคุมการทำลายยาเสพติดให้โทษ

Download

แบบ ย.ส. 2-2 ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

Download

แบบ ร.ย.ส. 2/เดือน รายงานการจำหน่าย/ครอบครองยาเสพติดประเภท 2 ประจำเดือน

Download

แบบ ร.ย.ส. 2/ปี รายงานการจำหน่าย/ครอบครองยาเสพติดประเภท 2 ประจำปี

Download

แบบ ร.ย.ส.3 รายงานการผลิต/จำหน่าย/นำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดประเภท 3 ประจำเดือน

Download

แบบ ​ร.ย.ส.3 รายงานการผลิต/จำหน่าย/นำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดประเภท 3 ประจำปี

Download

แบบ ร.ย.ส. 4/5/เดือน รายงานรับ-จ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือประเภท 5 ประจำเดือน

Download

แบบ ร.ย.ส. 4/5/ปี รายงานรับ-จ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ประจำปี

Download

แบบ บ.ย.ส. 2-1 บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 สำหรับผู้รับอนุญาตให้จำหน่าย เพื่อการรักษาหรือป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์

Download

แบบ บ.ย.ส. 2-2 บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 สำหรับผู้รับอนุญาตจำหน่าย เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์/เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

Download

แบบ บ.ย.ส. 2-3 บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 สำหรับผู้รับอนุญาตครอบครอง เพื่อผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3

Download

แบบ บ.ย.ส. 2-4 บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 สำหรับผู้รับอนุญาตครอบครอง เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา/เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์/เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

Download

แบบ บ.ย.ส. 2-5 บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 สำหรับผู้รับอนุญาตครอบครอง เพื่อใช้ประจำในการปฐมพยาบาลหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสาธารณระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร

Download