แบบฟอร์มรายงาน/บัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุเสพติดแบบฟอร์มรายงาน : อื่นๆ


แบบฟอร์ม

PDF

บันทึกการเก็บตัวอย่างวัตถุออกฤทธิ์

Download

บันทึกการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3

Download

บันทึกการตรวจสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 ( ต.ว. 2)

Download

บันทึกการตรวจสถานที่จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดประเภท 2

Download

บันทึกการตรวจสถานที่นำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 ( ต.ว.3 ) 

Download

บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ( ต.ย.2 )

Download

บันทึกการตรวจสถานที่มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

Download

บันทึกการตรวจสอบน้ำยา Acetic Anhydride

Download

​บันทึกการยึดอายัดวัตถุออกฤทธิ์ ( ต.ว.7 )

Download

บันทึกควบคุมการใช้วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 

Download

บันทึกคำให้การ

Download

​บันทึกตรวจสถานที่มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 4

Download

บันทึกการควบคุมการผลิตที่ใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 เป็นวัตถุดิบ ( ต.ย.9 )

Download

​บันทึกการเก็บตัวอย่างยาเสพติด

Download

แบบรายงานผลการฝึกอบรม ดูงานในประเทศ

Download