วิวัฒน์ วนรักษ์ วิโรจน์ สุ่มใหญ่ สมจิตต์ เอี่ยมไพศาล (2530) : วิธีประเมินสถานการณ์ระบาดของวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในหมู่ผู้บริโภค
1 มีนาคม 2566