วิภา เต็งอภิชาต (2563) : การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการ การใช้ยาในกลุ่มโอปิออยด์
14 เมษายน 2566