นางสาวโสภิตา สินธูระหัฐ (2565) : ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการตรวจสอบฉลากเคมีภัณฑ์นำเข้า ณ ด่านอาหารและยา
25 เมษายน 2566