มานิตย์ อรุณากูร จันทนา ปานปรีชา นวลน้อย รุ่งหิรัญวิโรจน์ (2540) : การศึกษาระบบควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขต่อการใช้ยาลดความอ้วนกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในสถานพยาบาลเอกชน
7 มีนาคม 2566