ชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์


ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง มีไว้ในครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559


วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3


ลำดับ

ชื่อวัตถุออกฤทธิ์

ปริมาณวัตถุออกฤทธิ์

หน่วย

1

อะโมบาร์บิตาล (amobabital)

10

กรัม

2

เพนตาโซซีน ( pentazocine)

1

กรัม

3

เพนโตบาร์บิตาล (pentobarbital)

10

กรัม


วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4


ลำดับ

ชื่อวัตถุออกฤทธิ์

ปริมาณวัตถุออกฤทธิ์

หน่วย

1

โบรมาซีแพม (bromazepam)

6

กรัม

2

คลอร์ไดอาซีพอกไซด์ (chlordiazepoxide)

250

กรัม

3

โคลบาแซม (clobazam)

10

กรัม

4

โคลนาซีแพม (clonazepam)

2

กรัม

5

คลอราซีแพท (clorazepate)

10

กรัม

6

ไดอาซีแพม (diazepam)

10

กรัม

7

ลอราซีแพม (lorazepam)

2

กรัม

8

เมดาซีแพม (medazepam)

10

กรัม

9

ฟีโนบาร์บิตาล (phenobarbital)

100

กรัม

10

พินาซีแพม (pinazepam)

5

กรัม

11

พราซีแพม (prazepam)

10

กรัม

12

โทฟีโซแพม (tofisopam)

50

กรัม


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมีไว้ในครอบครองได้ตามมาตรา 32 พ.ศ. 2566