บทกำหนดโทษ วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
19 เมษายน 2566

บทกำหนดโทษวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ลักษณะความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตราที่เกี่ยวข้อง

ผลิต นำเข้า หรือ ส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ปลอม

จำคุกไม่เกิน 10 ปี

และปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท

ม.52, ม.142 วรรคหนึ่ง

จำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ปลอม

จำคุกไม่เกิน 7 ปี

และปรับไม่เกิน 700,000 บาท

ม.52, ม.142 วรรคสอง

ผลิต นำเข้า หรือส่งออก วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ผิดมาตรฐาน

จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน60,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.53, ม.143 วรรคหนึ่ง 

จำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ผิดมาตรฐาน

จำคุกไม่เกิน 2 ปี

หรือปรับไม่เกิน40,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.53, ม.143 วรรคสอง 

นำเข้าหรือส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2เสื่อมคุณภาพ

จำคุกไม่เกิน 2 ปี

หรือปรับไม่เกิน40,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.54, ม144 วรรคหนึ่ง 

จำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เสื่อมคุณภาพ

จำคุกไม่เกิน 1 ปี

หรือปรับไม่เกิน20,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.54, ม144 วรรคสอง 

การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 7 ปี

และปรับไม่เกิน 700,000 บาท

ม.35(5), ม.94, ม.149(2)

การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต ที่เป็นการกระทำดังต่อไปนี้

(1) การกระทำเพื่อการค้า

(2) การก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน

(3) การจำหน่ายแก่บุคคลอายุไม่เกิน18 ปี

(4) การจำหน่ายในบริเวณสถานศึกษา สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด หรือสถานที่ราชการ

(5) การกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือ ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย

(6) การกระทำโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธ

จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี 

และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท – 1,500,000 บาท 

ม.35(5), ม.94,

ม.149 วรรคสอง

นำผ่านวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 5 ปี

และปรับไม่เกิน 500,000 บาท

ม.35(5), ม.94, ม.149วรรคสาม   

ผลิต หรือจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ระหว่างที่เภสัชกรมิได้อยู่ประจำควบคุมกิจการ

ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท

ถึง 100,000 บาท

ม.95, ม.150

การจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ ตั้งแต่2 ชนิดขึ้นไปหรือจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ และยารวมกันหลายขนานโดยจัดไว้เป็นชุด เพื่อประโยชน์ทางการค้า

จำคุก ไม่เกิน 2 ปี

หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.96, ม.151

การเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

จำคุกไม่เกิน 1 ปี

หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.104, ม.162

การจูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับ ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นเสพ วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี 

หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.106, ม.172 วรรคหนึ่ง

การจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป

ต้องระวางโทษจำคุก

ตั้งแต่ 1 ปี – 10 ปี

และ ปรับตั้งแต่ 100,000 -1,000,000 บาท

ม.106, ม.172 วรรคสอง

การจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับ ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยเป็นการกระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี หรือเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดทางอาญา หรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในการกระทำความผิดทางอาญา

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี

ถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 300,000 บาท – 5,000,000 บาท

ม.106, ม.172 วรรคสาม

การมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครอง เพื่อเสพ

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี 

หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.107, ม164

ผู้ควบคุมยานพาหนะไม่จัดให้มีการป้องกันตามสมควร เพื่อมิให้วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 สูญหายหรือมีการนำเอาไปใช้โดยมิชอบ

ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ม33 (2), ม.135

นำเข้าหรือส่งออกในแต่ละครั้งซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต

ปรับครั้งละ ไม่เกิน 5,000 บาท

ม.36, ม.136

นำผ่านวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยเปลี่ยนแปลงจุดหมายในการส่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือไม่ส่งกลับคืนประเทศที่ส่งออก

จำคุกไม่เกิน 3 ปี

หรือปรับไม่เกิน60,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.41, ม.138

การนำผ่านวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่มีการแปรรูปหรือแปรสภาพวัตถุออกฤทธิ์เป็นอย่างอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ อย.หรือเปลี่ยนหีบห่อที่บรรจุวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

จำคุกไม่เกิน 3 ปี

หรือปรับไม่เกิน60,000บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.42, ม.139

โฆษณาเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้กระทำผิดต้องรับโทษปรับรายวันเพิ่มเติมด้วย   

-จำคุกไม่เกิน 2 ปี

หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท

หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

-ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ม.37, ม.137 วรรคหนึ่ง ม.37,

ม.137 วรรคสอง

การส่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่ได้รับอนุญาตนำเข้าไปยังบุคคลอื่นหรือสถานที่อื่น นอกเหนือจากที่ระบุในใบอนุญาตเฉพาะคราวโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 2 ปี

หรือปรับไม่เกิน40,000บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.43, ม.140

การส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไปยังประเทศที่ระบุห้ามนำเข้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากประเทศนั้นและใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราว จากเลขาธิการ อย.

จำคุกไม่เกิน 3 ปี

หรือปรับไม่เกิน60,000บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.44 วรรคสอง, ม.141  


บทลงโทษ.png