บทกำหนดโทษ วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
19 เมษายน 2566

บทกำหนดโทษวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ลักษณะความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตราที่เกี่ยวข้อง

ผลิต นำเข้า หรือ ส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ปลอม

จำคุกไม่เกิน 10 ปี

และปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท

ม.52,ม.142 วรรคหนึ่ง

จำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ปลอม

จำคุกไม่เกิน 7 ปี

และปรับไม่เกิน 700,000 บาท

ม.52,ม.142 วรรคสอง

ผลิต นำเข้า หรือส่งออก วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ผิดมาตรฐาน

จำคุกไม่เกิน 3 ปี

หรือปรับไม่เกิน60,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.53,ม.143 วรรคหนึ่ง

จำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ผิดมาตรฐาน

จำคุกไม่เกิน 2 ปี

หรือปรับไม่เกิน40,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.53, ม.143 วรรคสอง

นำเข้าหรือส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3หรือประเภท 4 เสื่อมคุณภาพ

จำคุกไม่เกิน 2 ปี

หรือปรับไม่เกิน40,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.54, ม.144 วรรคหนึ่ง

จำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 เสื่อมคุณภาพ

จำคุกไม่เกิน 1 ปี

หรือปรับไม่เกิน20,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.54, ม.144 วรรคสอง

การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 โดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 5 ปี

และปรับไม่เกิน 500,000 บาท

ม.35 (5), ม.94, ม.149 (3)

นำผ่านวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 โดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 5 ปี

และปรับไม่เกิน 500,000 บาท

ม.35 (5), ม.94, ม.149 วรรคสาม

ผลิต หรือจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ในระหว่างที่เภสัชกรมิได้อยู่ประจำควบคุมกิจการ

ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท

ถึง 100,000 บาท

ม.95, ม.150

การจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ ตั้งแต่2 ชนิดขึ้นไป หรือจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ และยารวมกันหลายขนาน โดยจัดไว้เป็นชุดล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ทางการค้า

จำคุกไม่เกิน 2 ปี

หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.96, ม.151

ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตหรือนำเข้าตำรับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ไม่ตรงตามรายการที่ขึ้นทะเบียนตำรับไว้

ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ม.49, ม.101, ม.159

ผลิต นำเข้า ส่งออกหรือจำหน่ายตำรับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ

จำคุกไม่เกิน 3 ปี

หรือปรับไม่เกิน300,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.49, ม.102, ม.160

ผลิต นำเข้า ส่งออกหรือจำหน่ายตำรับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับ

จำคุกไม่เกิน 7 ปี

และ ปรับไม่เกิน 700,000 บาท

ม.51,ม.103, ม.161 วรรคหนึ่ง

จำหน่ายตำรับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับ

จำคุกไม่เกิน 3 ปี

และปรับไม่เกิน 300,000 บาท

ม.51,ม.103, ม.161วรรคสอง

การเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3หรือประเภท 4 

จำคุกไม่เกิน 1 ปี

หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.104, ม162

การจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี 

หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.106, ม.172 วรรคหนึ่ง

การจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับ ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นเสพ โดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี – 10 ปี และ ปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท

ม.106, ม.172 วรรคสอง

การจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพ โดยเป็นการกระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี หรือเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดทางอาญา หรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในการกระทำความผิดทางอาญา

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี

ถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 300,000 บาท – 5,000,000 บาท

ม.106, ม.172 วรรคสาม

ผู้ควบคุมยานพาหนะไม่จัดให้มีการป้องกันตามสมควร เพื่อมิให้วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 สูญหายหรือมีการนำเอาไปใช้โดยมิชอบ

ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ม.33 (2), ม.135

นำเข้า หรือส่งออกในแต่ละครั้งซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 โดยไม่ได้รับอนุญาต

ปรับครั้งละ ไม่เกิน 5,000 บาท

ม.36, ม.136

โฆษณาเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้กระทำผิดต้องรับโทษปรับรายวันเพิ่มเติมด้วย  

-จำคุกไม่เกิน 2 ปี

หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท

หรือทั้งจำ ทั้งปรับ -ปรับอีก

วันละไม่เกิน 10,000 บาท

ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน

หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ม.37, ม.137

เปลี่ยนแปลงจุดหมายในการส่งวัตถุออกฤทธิ์ หรือ ไม่ส่งวัตถุออกฤทธิ์ กลับคืนไปยังประเทศที่ส่งออก 

จำคุกไม่เกิน 3 ปี

หรือปรับไม่เกิน60,000บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.41 วรรคสอง, ม.138

หรือ ส่งวัตถุออกฤทธิ์ ที่ได้รับอนุญาตนำเข้าไปยังบุคคลอื่นหรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

จำคุกไม่เกิน 2 ปี

หรือปรับไม่เกิน40,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.43, ม.140

การส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ไปยังประเทศที่ระบุห้ามนำเข้า โดยไม่ได้รับใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากประเทศนั้นและใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากเลขาธิการ อย.

จำคุกไม่เกิน 3 ปี

หรือปรับไม่เกิน60,000บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.44 วรรคสอง , ม.141

แก้ไขรายการทะเบียนตำรับวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 โดยไม่เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ม.49 วรรคสอง, ม.158

ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตหรือนำเข้าตำรับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ไม่ตรงตามรายการที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับไว้

ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ม.49, ม.101, ม.159

การนำผ่านวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่มีการแปรรูปหรือแปรสภาพ  วัตถุออกฤทธิ์เป็นอย่างอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ อย.หรือเปลี่ยนหีบห่อที่บรรจุวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 โดยไม่มีเหตุอันสมควร

จำคุกไม่เกิน 3 ปี

หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.42, ม.139


บทลงโทษ.png