บทกำหนดโทษ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
19 เมษายน 2566

บทกำหนดโทษยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ลักษณะความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตราที่เกี่ยวข้อง

การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท1 โดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 15 ปี

และปรับไม่เกิน 1,500,000 บาท

ม.90, ม145 วรรคหนึ่ง,
ม.34, ม.35

การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต ที่เป็นการกระทำดังต่อไปนี้

(1) การกระทำเพื่อการค้า

(2) การก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน

(3) การจำหน่ายแก่บุคคลอายุไม่เกิน18ปี

(4) การจำหน่ายในบริเวณสถานศึกษา สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด 

หรือสถานที่ราชการ

(5) การกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือ ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย

(6) การกระทำโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธ

จำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 20 ปี 

และปรับตั้งแต่

200,000 บาท – 2,000,000 บาท 

ม.90, ม.145 วรรคสอง,
ม.34, ม.35

การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต ที่เป็นการกระทำดังต่อไปนี้

(1) การกระทำโดยหัวหน้า ผู้มีหน้าที่สั่งการ หรือผู้มีหน้าที่จัดการในเครือข่ายอาชญากรรม

(2) การทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป

ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ 5 ปี

ถึงจำคุกตลอดชีวิต และ

ปรับตั้งแต่ 500,000 บาท

ถึง 5,000,000 บาท หรือ

ประหารชีวิต

ม.90, ม145 วรรคสาม,
ม.34, ม.35

การนำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษ โดยไม่ได้รับอนุญาตเฉพาะคราวในแต่ละครั้งที่นำเข้าหรือส่งออก

ปรับครั้งละไม่เกิน 5,000บาท

ม.136, ม36

การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี 

หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.107, ม164

การเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1

จำคุกไม่เกิน 1 ปี

หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.104, ม162, ม.113

ม.114

การจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี 

หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.106, ม.171 วรรคหนึ่ง

การจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับให้ผู้อื่นเสพโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี

และ ปรับตั้งแต่ 200,000-1,500,000 บาท

ม.106, ม.171 วรรคสอง

การจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับให้ผู้อื่นเสพโดย เป็นการกระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคล อายุไม่เกิน 18 ปี หรือเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดทางอาญา หรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในการกระทำความผิดทางอาญา

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี

ถึงจำคุกตลอดชีวิต 

และปรับตั้งแต่ 300,000 บาท – 5,000,000 บาท

ม.106, ม.171 วรรคสาม

-โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ โดยไม่ได้รับอนุญาต

-เจ้าของสื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการโฆษณาทำการโฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษผู้กระทำต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับผู้โฆษณา

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ – ต้องระวางโทษปรับ

อีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท

ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ม.137, ม.37บทลงโทษ.png