บทกำหนดโทษยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
19 เมษายน 2566

บทกำหนดโทษยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ลักษณะความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตราที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 300,000 บาท

ม.35 (2), ม.92, 147


2. ผู้รับอนุญาตผลิตหรือจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ในระหว่างที่เภสัชกร

มิได้อยู่ประจำควบคุมกิจการ

ปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท


ม.95, ม.150


3. ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ปลอม

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท 

ม.52, ม.142 วรรคหนึ่ง

3.1 ผู้ใดจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ปลอม

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 700,000 บาท

ม.52, ม.142 วรรคสอง

4. ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ผิดมาตรฐาน

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.53, ม.143 วรรคหนึ่ง

4.1 ผู้ใดจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ผิดมาตรฐาน

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.53, ม.143 วรรคสอง

5. ผู้ใดนำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 เสื่อมคุณภาพ

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.54, ม.144 วรรคหนึ่ง

5.1 ผู้ใดจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 เสื่อมคุณภาพ

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.54, ม.144 วรรคสอง

6. ผู้ใดแก้ไขรายการทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3

โดยไม่ได้รับอนุญาต

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท


ม.49 วรรคสอง, ม.158

7. ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตหรือนำเข้าตำรับยาเสพติด

ให้โทษในประเภท 3 ไม่ตรงตามรายการที่ขึ้นทะเบียนตำรับไว้    

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท   ม.49, ม.101, ม.1598. ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออกหรือจำหน่าย ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3

ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ

ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.49, ม.102, ม.160

9. ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3

ที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับ

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 700,000 บาท

ม.51, ม.103, ม.161 วรรคหนึ่ง

9.1 ผู้ใดจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับ

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 300,000 บาท

ม.51, ม.103, ม.161 วรรคสอง

10. ผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
นำเข้าหรือส่งออกในแต่ละครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตเฉพาะคราวในแต่ละครั้งที่นำเข้าหรือส่งออก 

ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกิน5,000 บาทม.36, ม.13611. ผู้ใดโฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ม.37, ม.137 วรรคหนึ่ง


11.1 เจ้าของสื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา ทำการโฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ผู้กระทำต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับผู้โฆษณา

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.37, ม.137 วรรคสอง


11.2 ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วต้องรับโทษปรับรายวันด้วย

ต้องระวางโทษปรับอีกวันละ ไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ม.37, ม.137 วรรคสาม


บทลงโทษ.png