บทกำหนดโทษ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
19 เมษายน 2566

บทกำหนดโทษยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ลักษณะความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตราที่เกี่ยวข้อง

การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับ
ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ม.34, ม.91, ม.146 วรรคหนึ่ง

การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเป็นการกระทำดังต่อไปนี้ 

(1) การกระทำเพื่อการค้า

(2) การก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน

(3) การจำหน่ายแก่บุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี

(4) การจำหน่ายในบริเวณสถานศึกษา สถานอันเป็นที่เคารพ

ในทางศาสนาของหมู่ชนใด หรือสถานที่ราชการ

(5) การกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือ ขู่เข็ญ

ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย

(6) การกระทำโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธ

จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท – 1,500,000 บาท

ม.34, ม.91, ม.146 วรรคสอง

นำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 โดยไม่ได้รับอนุญาตเฉพาะคราวในแต่ละครั้งที่นำเข้าหรือส่งออก

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ม.136, ม.36

โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 โดยไม่ได้รับอนุญาต

-เจ้าของสื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบ กิจการโฆษณา ทำการโฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ผู้กระทำต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับผู้โฆษณา

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ -ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท

ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ม.137,ม.37


บทลงโทษ.png