“5 ชาติ”ประกาศปฏิญญาเชียงราย คุมเข้มสารตั้งต้นผลิตยาเสพติด
9 เมษายน 2566

 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติด 5 ชาติ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และไทย ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ค. 46 ที่โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมประกาศปฏิญญาเชียงรายคุมเข้มสารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด พร้อมเฝ้าระวัง 4 สารเคมีสำคัญ

       ในการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านยาเสพติด 5 ฝ่ายครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรายงานสถานการณ์ยาเสพติด และความก้าวหน้าของการดำเนินการควบคุมยาเสพติดระหว่าง 5 ประเทศ เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบการประสานงานในการควบคุมยาเสพติดที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการควบคุมสารตั้งต้นและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด และการพัฒนาทางเลือกแล้ว ประเทศภาคีตกลงที่จะใช้กลไกความร่วมมือ ด้านการควบคุมยาเสพติดที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกันนั้นได้ตกลงในหลักการ ที่จะร่วมมือกันในการสกัดกั้นปัญหาของ ATS และการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดที่พบในประเทศนั้น

       ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีฯ ตกลงที่จะจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเฉพาะ เพื่อที่จะหารือกันเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของสารตั้งต้น และเคมีภัณฑี่ใช้ในการผลิตยาเสพติด และให้มีการปฏิบัติร่วมกันในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างประเทศทั้ง 5 กำหนดให้สารต้นต้นและเคมีภัณฑ์ที่สำคัญ 3 ชนิดคือ Ephedrine , Pseudoephedrine และ Acetic anhydride เป็นสารเคมีควบคุมของทั้ง 5 ประเทศ นอกจากนี้ยังร่วมกันกำหนดสารเคมีอีก 4 ชนิดอยู่ในรายการสารเคมี ที่เฝ้าระวังของแต่ละประเทศคือ Hydrochloric Acid , Sulfuric Acid , Toluene และ Acetone พร้อมกับริเริ่มให้จัดการประชุมเกี่ยวกับการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ระหว่างทั้ง 5 ประเทศด้วย

แนวทางการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ในกลุ่มสารควบคุมทั้ง 3 ชนิด ก็คือ การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารดังกล่าว เช่น การแจ้งข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกสารดังกล่าวต่อประเทศสมาชิก เป็นต้น ขณะที่สารเฝ้าระวัง จะเป็นไปในลักษณะของการป้องกัน ไม่ให้เกิดการรั่วไหลจนนำไปสู่การนำไปใช้ในการผลิตยาเสพติดเป็นต้น

นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นพ้องกัน ในเรื่องการสร้างการกระจายรายได้ โดยการใช้การพัฒนาทางเลือกเพื่อขจัดพื้นที่ปลูกฝิ่นให้หมดไป ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับรากหญ้าและการจัดหาตลาดสินค้า ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายสะวา มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อินเดีย ตอบข้อซักถามในประเด็นที่อินเดียไม่ยอมให้มีการควบคุมกาเฟอีน ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตยาบ้า ว่า กาเฟอีน เป็นสารเคมีที่มีการใช้ในอุตสาหกรรมที่ถูกกฎหมาย หลายประเภทในอินเดีย และมีการผลิตอย่างถูกต้องด้วย แต่อย่างไรก็ตามอินเดียก็มีกฎหมายควบคุม ไม่ให้มีการนำสารดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 10 ปีด้วยกัน

  »» ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 25/07/2546