ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 108 (พ.ศ.2533) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
16 มิถุนายน 2566