ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล
16 มิถุนายน 2566