ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล(Tetrahydrocannabinol,THC) ในกัญชง (Hemp) พ.ศ.2564
16 มิถุนายน 2566