ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำากับยาเสพติดให้โทษ หรือคำเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก สำหรับยาแผนไทยซึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
16 มิถุนายน 2566