ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจัดเตรียมสถานที่ และควบคุมการปลูกกัญชา พ.ศ. 2564
16 มิถุนายน 2566