ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การดำเนินการผลิตและการควบคุมความปลอดภัยของสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาสำหรับคนไข้เฉพาะราย พ.ศ. 2564
16 มิถุนายน 2566