ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับหนังสือสำคัญ หนังสือสำคัญ คำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิต จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ และหนังสือแจ้งกรณีไม่สามารถดำเนินการตามแผนการผลิต การจำหน่าย หรือการใช้ประโยชน์
16 มิถุนายน 2566