ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษสำหรับนิติบุคคลหรือสถานพยาบาลเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้รับอนุญาต
16 มิถุนายน 2566