ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง ตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561
16 มิถุนายน 2566