ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การออกเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2561
16 มิถุนายน 2566