ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคําเตือนหรือข้อควรระวังและข้อความของคําเตือนหรือข้อควรระวังพ.ศ. 2562
16 มิถุนายน 2566