ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 เพื่อใช้เฉพาะบนเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563
16 มิถุนายน 2566