ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการดําเนินการกับวัตถุออกฤทธิ์ กรณีอันเชื่อได้ว่าเป็นวัตถุออกฤทธทิ์ที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้พ.ศ. 2560
16 มิถุนายน 2566