ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์พ.ศ. 2560
16 มิถุนายน 2566