ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทําบัญชีและควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการผลิต การขาย การนําเข้า และการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
16 มิถุนายน 2566