ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทําบัญชีและควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการผลิต การขาย การนําเข้า และการส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
16 มิถุนายน 2566