ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงความจำนงและการตรวจสอบผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตายพ.ศ. 2561
16 มิถุนายน 2566