ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง การประเมินเอกสารทางวิชาการและการตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อใช้ในทางการแพทย์ของประเทศ พ.ศ. 2562
16 มิถุนายน 2566