ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง กำหนดป้ายสำหรับสถานที่ผลิต สถานที่ขาย สถานที่นำเข้าหรือสถานที่ส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. 2562
16 มิถุนายน 2566