ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กาหนดเอกสารหรือหลักฐานอื่นประกอบการยื่นคาขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4
16 มิถุนายน 2566